Studium

Fristen und Termine

Wintersemester:

Online-Bewerbung: 01.06. – 15.07.
Versand Zulassungsbescheide: ab Anfang September
Versand Ablehnungsbescheide: ab Ende September

Sommersemester:

Online-Bewerbung: 01.12. – 15.01.
Versand Zulassungsbescheide: ab Anfang März
Versand Ablehnungsbescheide: ab Ende März